لطفا منتظر بمانید
عربی کنکور
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آفلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 22
درباره استاد
قیمت 1,500,000
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت عملیات
ترجمه و تعریبب علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس یک دهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 2 دهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 3 و 4 دهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 5 دهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 5 (بخش دوم) علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 6 دهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 7 دهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 8 دهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس یک یازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس دو یازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس سه یازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس چهار یازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 5 & 6 یازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 7 یازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 1 دوازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 2 دوازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 3 دوازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درس 4 دوازدهم علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
درک مطلب علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
ضبط الحرکات علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جزوه کلی درس عربی علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه