لطفا منتظر بمانید
عربی دهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آفلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 13
درباره استاد
قیمت 800,000
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت عملیات
جلسه 1 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه2 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 3 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 4 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 5 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 6 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 7 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 8 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 9 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 10 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جلسه 11 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جزوه دهم درس 5-8 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه
جزوه دهم درس 1-4 علیرضا عبداللهی
150,000 تومان
خرید جلسه