لطفا منتظر بمانید

آزمون های هوش و استعداد تحلیلی (ویژه ششم)

 نوع ازمون : نوع ازمون آنلاین
  زبان آموزشی  فارسی زبان : فارسی
 تعداد زیر ازمون : تعداد زیر ازمون 7
زمان برگزاری : 1401/10/21
قیمت 660,000 تومان
قیمت 501,600 تومان
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون تعدا سوالات عملیات
آزمون مرحله 1 اپیزرو مرحله 1 رحمان آقایی
رایگان
1401/10/21 12:00 1401/10/22 23:59 60 دقیقه 50
 خرید آزمون مرحله 1 خرید آزمون
آزمون مرحله 2 اپیزرو مرحله 2 رحمان آقایی
110,000 تومان
1401/11/27 09:00 1401/11/27 21:00 100 دقیقه 120
 خرید آزمون مرحله 2 خرید آزمون
آزمون مرحله 3 اپیزرو مرحله 3 رحمان آقایی
110,000 تومان
1401/12/25 09:00 1401/12/25 21:00 100 دقیقه 120
 خرید آزمون مرحله 3 خرید آزمون

آزمون های برگزار نشده
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون تعدا سوالات عملیات
آزمون آنلاین مرحله 4 مرحله 4 رحمان آقایی
110,000 تومان
1402/01/24 09:00 1402/01/24 21:00 100 دقیقه 0
خرید آزمون مرحله 4 خرید آزمون
آزمون آنلاین مرحله 5 مرحله 5 رحمان آقایی
110,000 تومان
1402/02/14 09:00 1402/02/14 21:00 100 دقیقه 0
خرید آزمون مرحله 5 خرید آزمون
آزمون آنلاین مرحله 6 مرحله 6 رحمان آقایی
110,000 تومان
1402/02/28 09:00 1402/02/28 21:00 60 دقیقه 0
خرید آزمون مرحله 6 خرید آزمون
آزمون آنلاین مرحله 7 مرحله 7 رحمان آقایی
110,000 تومان
1402/03/18 09:00 1402/03/18 21:00 60 دقیقه 0
خرید آزمون مرحله 7 خرید آزمون