لطفا منتظر بمانید
آزمون های ادبیات کنکور
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 10
زمان برگزاری : 1400/11/19
قیمت 220,000 تومان
قیمت 99,000 تومان
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون عملیات
مرحله ی 1 داود تالشی
------
1400/12/03 17:00 1400/12/03 23:00 35 دقیقه
مرحله 2 داود تالشی
------
1400/12/17 17:00 1400/12/17 23:00 35 دقیقه
مرحله 3 داود تالشی
------
1401/01/16 17:00 1401/01/16 23:00 35 دقیقه
مرحله 4 داود تالشی
------
1401/01/30 17:00 1401/01/30 23:00 35 دقیقه
موکول شد به 15 اردیبهشت داود تالشی
------
1401/02/13 17:00 1401/02/13 23:00 35 دقیقه
مرحله 5 داود تالشی
50,000 تومان
1401/02/15 17:00 1401/02/15 23:00 25 دقیقه
خرید آزمون
مرحله 6 ساعت 17 آغاز خواهد شد داود تالشی
------
1401/02/27 00:00 1401/02/27 06:00 35 دقیقه
مرحله 6 داود تالشی
50,000 تومان
1401/02/27 17:00 1401/02/27 23:00 30 دقیقه
خرید آزمون
مرحله 7 داود تالشی
------
1401/03/10 17:00 1401/03/10 23:00 35 دقیقه
مرحه 8 داود تالشی
------
1401/03/24 17:00 1401/03/24 23:00 35 دقیقه