لطفا منتظر بمانید
آزمون های فیزیک کنکور استاد سپهری
Courses.TeacherFullName
نوع ازمون : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد زیر ازمون : 3
زمان برگزاری : 1400/07/22
درباره استاد
قیمت 250,000
# عنوان مدرس قیمت تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان مدت زمان آزمون عملیات
مرحله 1آزمون فیزیک کنکور نادر سپهری
50,000 تومان
پنجشنبه 22 مهر 1400 18:00 پنجشنبه 22 مهر 1400 22:15 55 دقیقه
مرحله 2 آزمون فیزیک کنکور نادر سپهری
50,000 تومان
پنجشنبه 13 آبان 1400 18:00 پنجشنبه 13 آبان 1400 22:30 60 دقیقه
مرحله 3 آزمون فیزیک کنکور نادر سپهری
50,000 تومان
پنجشنبه 27 آبان 1400 17:30 پنجشنبه 27 آبان 1400 22:30 60 دقیقه