لطفا منتظر بمانید
ریاضی کنکور
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 36
زمان برگزاری : ثبت نشده
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
جلسه 1 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/05/18
خرید جلسه
جلسه 2 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/05/19
خرید جلسه
جلسه 3 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/05/25
خرید جلسه
جلسه 4 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/05/25
خرید جلسه
جلسه 5 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/01
خرید جلسه
جلسه 6 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/01
خرید جلسه
جلسه 7 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/08
خرید جلسه
جلسه 8 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/08
خرید جلسه
جلسه 9 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/15
خرید جلسه
جلسه 10 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/15
خرید جلسه
جلسه 11 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/22
خرید جلسه
جلسه12 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/22
خرید جلسه
جلسه 13 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/29
خرید جلسه
جلسه 14 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/06/29
خرید جلسه
جلسه 15 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/05
خرید جلسه
جلسه 16 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/05
خرید جلسه
جلسه 17 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/12
خرید جلسه
جلسه 18 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/12
خرید جلسه
جلسه 19 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/19
خرید جلسه
جلسه 20 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/19
خرید جلسه
جلسه 21 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/26
خرید جلسه
جلسه 22 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/07/26
خرید جلسه
جلسه 23 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/03
خرید جلسه
جلسه 24 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/03
خرید جلسه
جلسه 25 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/10
خرید جلسه
جلسه 26 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/10
خرید جلسه
جلسه 27 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/17
خرید جلسه
جلسه 28 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/17
خرید جلسه
جلسه 29 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/24
خرید جلسه
جلسه 30 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/08/24
خرید جلسه
جلسه31 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/09/01
خرید جلسه
جلسه 32 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/09/01
خرید جلسه
جلسه 33 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/09/08
خرید جلسه
جلسه 34 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/09/08
خرید جلسه

جلسات برگزار نشده
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
جلسه 35 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/09/15
خرید جلسه
جلسه 36 سعید بنی هاشمی
125,000 تومان
1400/09/15
خرید جلسه