لطفا منتظر بمانید
فیزیک یازدهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 14
زمان برگذاری : 1400/04/30
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه1 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/04/30
خرید جلسه
جلسه 2 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/05/06
خرید جلسه
جلسه 3 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/05/13
خرید جلسه
جلسه 4 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/05/20
خرید جلسه
جلسه 5 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/06/03
خرید جلسه
جلسه 6 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/06/10
خرید جلسه
جلسه7 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/06/20
خرید جلسه
جلسه8 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/07
خرید جلسه
جلسه 9 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/14
خرید جلسه
جلسه 10 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/21
خرید جلسه
جلسه 11 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/28
خرید جلسه

جلسات برگزار نشده
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ عملیات
جلسه 12 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/08/05
خرید جلسه
جلسه 13 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/08/12
خرید جلسه
جلسه 14 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/08/19
خرید جلسه