لطفا منتظر بمانید
فیزیک دهم
Courses.TeacherFullName
نوع دوره : آنلاین
زبان : فارسی
تعداد جلسه : 17
زمان برگزاری : 1400/04/30
# عنوان مدرس جزوه تکلیف آزمون قیمت تاریخ برگزاری عملیات
جلسه 1 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/04/30
خرید جلسه
جلسه 2 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/05/06
خرید جلسه
جلسه 3 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/05/13
خرید جلسه
جلسه 4 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/05/20
خرید جلسه
جلسه 5 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/06/03
خرید جلسه
جلسه 6 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/06/10
خرید جلسه
جلسه7 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/06/17
خرید جلسه
جلسه 8 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/07
خرید جلسه
جلسه 9 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/14
خرید جلسه
جلسه 10 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/21
خرید جلسه
جلسه 11 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/07/28
خرید جلسه
جلسه 12 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/08/05
خرید جلسه
جلسه 13 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/08/12
خرید جلسه
جلسه 14 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/08/19
خرید جلسه
جلسه 15 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/08/26
خرید جلسه
جلسه 16 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/09/03
خرید جلسه
جلسه 17 نادر سپهری
100,000 تومان
1400/09/10
خرید جلسه