لطفا منتظر بمانید

پایه دهم

پایه یازدهم

کنکور
تست
دکتر تست
دکتر تست
ریاضی کنکور 1402-1401
فرشاد حسن زاده
فرشاد حسن زاده
%37
زیست کنکور 1402-1401
امیرمسعود صاحب
امیرمسعود صاحب
%37
ادبیات کنکور 1402-1401
محمدحسین یگانه
محمدحسین یگانه
%50
عربی کنکور 1402-1401
علیرضا عبداللهی
علیرضا عبداللهی
%50
مشاوره تحصیلی1401-1400
عزیز امامعلی زاده
عزیز امامعلی زاده

پایه دوازدهم